خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18912   بروزرسانی: 22-12-1391

Moradpasha Eskandari Nasab

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
انتقال ژن FecB چند قلو زايی از گوسفند برولا مرينوس به گوسفند افشاری   مجريبهمن 1384  وزارت جهاد کشاورزی
اصلاح نژا دگوسفند افشاری از طريق دسته جمعی –طرح ملی    مجريآذر 1378  زنجان
بررسی اثر سيستمهای مختلف ساختمانی و اصطبل های پرواربندی در شرايط زنجان   مجري   زنجان
برآورد اجزاي واريانس و كوواريانس صفات گوسفند قره گل به روش(MIVQU)   مجري   زنجان
برآورد اجزاء واريانس و كوواريانس چند صفتي در جامعه انتخاب شده گوسفند بلوچي    مجري   زنجان
برآورد پارامترهای ژنتيکی گوسفند قره گل سياه به روش REML   مجري   زنجان
بررسی توان ژنتيکی دو صفتی گوسفندان افشاری    مجري   زنجان
بررسی ارزشهای اصلاحی قوچهای افشاری    مجري   زنجان