خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32728   بروزرسانی: 09-04-1398

hasan taherkhani

Publications in Journals

داخلي-ISC63.  حسن طاهرخانی، فرید نوریان، حسین بیات
بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی
مهندسی حمل و نقل  در دست چاپ 1398.  
International ISI62.  Hasan Taherkhani, Farid Noorian
Laboratory investigation on the properties of asphalt concrete containing reclaimed asphalt pavement and waste cooking oil as recycling agent
internation journal of pavement engineering (2019PP. 1-12. 
International ISI61.  Hasan Taherkhani, Milad Tajdini
Comparing the effects of nano-silica and hydrated lime on the properties of asphalt concrete
Construction and Building Materials Vol. 218 (2019PP. 308-315. 
داخلي-ISC60.  حسن طاهرخانی، حامد صفاری
ررسی تاثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترکهای انعکاسی روسازی مرکب فرودگاه‌ها با استفاده ازروش المانهای محدود تعمیم یافته
پژوهشنامه حمل ونقل  در دست چاپ 1398.  
داخلي-ISC59.  حسن طاهرخانی، حسین عبداللهی درآباد
بررسی عملکرد روسازی مرکب تحت بارگذاری جانبی و افقی به روش المانهای محدود
پژوهشنامه حمل ونقل  در دست چاپ 1397.  
International ISI58.  Hasan Taherkhani, Masoud Jalali
Viscoelastic Analysis of Geogrid-Reinforced Asphaltic Pavement under Different Tire Configurations
International journal of geomechanics Vol. 18 Issue 7 (2018PP. 1-9. 
داخلي-غير ISC57.  حسن طاهرخانی، آرش صالح اهری، بهزاد قاسم دستجردی
بررسی خصوصیات لایه اساس با استفاده از بتن و آسفالت بازیافتی
مجله جاده دوره 94 (1397صفحات 13-26. 
International ISI56.  Hasan Taherkhani, Mohammad Reza Arshadi
Investigating the creep properties of PET-modified asphalt concrete
civil engineering infrastructures  Accepted 2019.  
داخلي-ISC55.  حسن طاهرخانی، حیدر سازگار
بررسی خصوصیات بتن غلتکی حاوی سنگدانه های بتن بازیافتی
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی حاوی سنگدانه های بتن بازیافتی
مجله مهندسی حمل و نقل  در دست چاپ 1397.  
National-ISC54.  حسن طاهرخانی، محمد رضا ارشدی
بررسي خصوصيات بتن آسفالتي گرم حاوي پليمر ضايعاتي PET و قير لاستيكي
investigating the properties of asphalt concrete containing waste PET and rubber asphalt
مجله علمی-ترویجی جاده شماره 92 (1395صفحات 95-15. 
National-ISC53.  حسن طاهرخانی، الهه خبره
بررسی شیار شدگی و ترکهای بالا به پایین در روسازی های ترکیبی ساخته شده با بتن غلتکی با استفاده از روش المان محدود
مجله مهندسی حمل ونقل (1397صفحه 15. 
National-ISC52.  حسن طاهرخانی، محمد رضا ارشدی
بررسی خصوصیات بتن آسفالتی گرم حاوی پلیمر ضایعاتی PET1 و قیر لاستیکی
پژوهشنامه حمل ونقل (1396صفحه 15. 
International-ISI51.  Hasan Taherkhani, Mohammad Reza Arshadi
Investigating the mechanical properties of asphalt concrete containing waste polyethylene terephthalate (PET)
Road Materials and Pavement Design (2017P. 24 DOI: 2. 
National-ISC50.  میلاد تاج دینی، حسین زرتاج، حسن طاهرخانی
بررسی تاثیر استفاده از خرده لاستیک صنعتی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح رس کائولینیتی
مجله عمران شریف شماره 99 (1396صفحات 109-15. 
National-ISC49.  حسن طاهرخانی، مسعود جلالی
تعیین خصوصیات ویسکوالاستیک مخلوطهای آسفالتی جهت مدلسازی به روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS
مجله علمی-ترویجی جاده شماره 219 (1395صفحات 235-15. 
International-ISI48.  Hasan Taherkhani, Milad Tajdini, Abdolreza Rezaee Arjroodi, Hosein Zartaj
Investigation of bridge abutment displacements constructed on piles and geogrid reinforced soil using the finite element method
Scientia Iranica (2018P. 24 DOI: 2. 
International-ISI47.  Hasan Taherkhani, Siamak Afroozi
Investigating the creep properties of asphaltic concrete containing nano-silica
Sadhana Journal (2018P. 25 DOI: 2. 
National-ISC46.  حسن طاهرخانی، مونا مهدیزاده طالعی
بررسی تاثیر مشخصات روسازی بر عملکرد روسازی در مناطق مختلف آب و هوایی
      بررسی تاثیر مشخصات روسازی بر عملکرد روسازی در مناطق مختلف آب و هوایی
مجله علمی-ترویجی جاده شماره 57 (1394صفحات 70-15. 
National-ISC45.  حسن طاهرخانی، سیامک افروزی
ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی
مجله مهندسی حمل ونقل شماره 567 (1396صفحات 588-15. 
International-ISI44.  Hasan Taherkhani, Siamak Afroozi
Investigating the Performance Characteristics of Asphaltic Concrete Containing Nano-Silica
Civil Engineering Infrastructures Journal Issue 75 (2017PP. 93-25 DOI: 1. 
National-ISC43.  حسن طاهرخانی، مسعود جلالی جیرندهی
بررسی تاثیر نوع چرخ و وزن محور بر ترک خوردگی روسازیهای آسفالتی به روش المان محدود
مهندسی عمرنا مدرس شماره 127 (1396صفحات 127-134. 
International-ISC42.  Hasan Taherkhani, Ferydoon Moghaddas nejad, Ali Khodaii, Arash Saleh Ahari
Investigating the Effects of Temperature and Loading Frequency on the Resilient Modulus of SBS Polymer Modified Asphalt Concrete in Dry and Saturated Conditions
international journal of transportation Issue 1 (2017PP. 16-25 DOI: 1. 
International-ISI41.  Hasan Taherkhani, Siamak Afroozi
Creep behavior of nylon fiber-reinforced asphalt concrete
Iranian Polymer Journal Vol.  10.1007/s Issue 1 (2017PP. 12-26 DOI: 1. 
International-ISI40.  Hasan Taherkhani, Siamak Afroozi, Saeed Javanmard
Comparative Study of the Effects of Nanosilica and Zyco-Soil Nanomaterials on the Properties of Asphalt Concrete
Journal of Materials in Civil Engineering Issue 1 (2017P. 11 DOI: 1. 
National-ISC39.  حسن طاهرخانی، امیر جواد مرادلو، مسعود جلالی
بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS
فصلنامه مهندسی حمل ونقل شماره 323 (1395صفحات 342-15. 
National-ISC38.  حسن طاهرخانی، حسین خالقی
بررسی تاثیر فشار باد لاستیک و وزن محور بر روي پاسخ روسازي ترك خورده با استفاده از روش اجزاء محدود
مجله مهندسی حمل ونقل شماره 175 (1395صفحات 194-15. 
International-ISI37.  Hasan Taherkhani
Investigating the Effects of Nanoclay and Nylon Fibers on the Mechanical Properties of Asphalt Concrete
Civil Engineering Infrastructures  Accepted 2016.  
National-ISC36.  حسن طاهرخانی
بررسی و مقایسه مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با سیمان، آهک و نانوپلیمر cbr plus
ر 
مجله عمران مدرس (1395صفحه 15. 
National-ISC35.  رامین بیات، حسن طاهرخانی
عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط
مجله پژوهش نفت شماره 143 (1395صفحات 152-15. 
National-ISC34.  حسن طاهرخانی، میثم شفیعی ماتک
مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانوسیلیس و پلیمر SBS
Comparing the properties of nano-clay and SBS modified asphalt cement
پژوهشنامه حمل ونقل  در دست چاپ 1395.  
International-ISI33.  Taherkhani, Hasan; Afroozi, Siamak
properties of nano-silica modified asphalt cement
journal of petroleum science and engineering (2016P. 25 DOI: 1. 
International-ISI32.  Babak Kazemi Drabadi, Hasan Taherkhani
An investigation on the effects of flaky particles on the properties of asphaltic mixtures
canadian journal of civil engineering Issue 865 (2015PP. 871-24 DOI: 1. 
National-ISC31.  حسن طاهرخانی، مهران جوانمرد
مقایسۀ تأثیرسیمان، آهک و نانوپلیمر CBR PLUS در کاهش تورم خاک های رسی بستر روسازی ها
مجله زمین شناسی مهندسی شماره 3131 (1394صفحات 3150-15. 
National-ISC30.  علیرضا خاوندی خیاو، حسن طاهرخانی، بابک کاظمی دار آبادی
بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف پلی استر و اکریلیک بر پتانسیل شیار افتادگی و مقاومت در برابر زیان های رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم
پژوهشنامه حمل ونقل شماره 277 (1393صفحات 289-15. 
National-ISC29.  حسن طاهرخانی، بابک کاظمی ثانی
بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن آسفالتی
مجله مهندسی حمل ونقل شماره 593 (1394صفحات 612-15. 
International-ISC28.  Hasan Taherkhani, Mehdi Vali Zadeh
An Investigation on the Effects of Aggregates Properties on the Performance of Unbound Aggregate Base Laye
internation journal of transportation engineering  Accepted 2015.  
International-ISI27.  Hasan Taherkhani
Investigating the Properties of Asphalt Concrete Containing Glass Fibers and Nanoclay
Journal of civil engineering infrastructures Issue 45 (2016PP. 51-26 DOI: 1. 
International-ISI26.  Hasan Taherkhani, Masoud Jalali
Investigating the performance of geosynthetic-reinforced asphaltic pavement under various axle loads using finite-element method
Journal of road materials and pavement design (2016P. 25 DOI: 1. 
International-ISC25.  Hasan Taherkhani, Frshad Firozei, Jafar Boloori Bazaz
Evaluation of the Mechanical Properties of the cement treated Cold-in-Place Recycled Asphalt Mixtures
internation journal of transportation engineering Issue 301 (2016PP. 312-27 DOI: 1. 
International-ISI24.  Milad Tajdini, Ali Nabi zadeh, Hasan Taherkhani, Hosein Zartaj
Effect of Added Waste Rubber on the Properties and Failure Mode of Kaolinite Clay
international journal of civil engineering Issue 1 (2016PP. 10-25 DOI: 1. 
International23.  Hasan Taherkhani, Ramin Bayat
Applied Nano-materials in Enhancing the Properties of Asphalt Mixtures
Caspian Journal of Applied Sciences Research (2015P. 24 DOI: 1. 
National-ISC22.  رضا مهین روستا، حسن طاهرخانی، میلاد تاج الدینی
بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی
investigating the mechanical properties of sand and asphalt concrete interface
مجله مهندسی عمران شریف (1393صفحه 15. 
National-ISC21.  حسن طاهرخانی، فرهنگ فرخی، امیر شایسته فر
بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی
investigating the mechanical properties of different combinations of cement stabilized recycled cement and asphalt concrete reinforced by steel fibers
مجله علمی-پژوهشی مهندسی حمل ونقل (1393صفحه 15. 
International20.  Hasan Taherkhani
Investigating the physical properties of unbound base layer containing recycled aggregates
international journal of environmental science and developement (2014P. 24 DOI: 1. 
International19.  Taherkhani, H., Grenfell J., Collop, A. C., Airey, G., Scarpas, A.
Deformation characterisation of asphalt concrete behaviour
international journal of AAPT (2008P. 26 DOI: 1. 
International18.  Ossa, A.e., Taherkhani, H., Collop, A. C.
Compressive deformation behaviour of asphalt mixtures
journal of asphalt pavement technologists (2006P. 24 DOI: 1. 
National-ISC17.  Hasan Taherkhani, Hamed Salami
Comparison of cement, lime and CBR PLUS for stabilization of clay soil
مجله مهندسی حمل ونقل (2013)  DOI: 1. 
International-ISI16.  Hasan Taherkhani, Amin Fazel Poor
Investigating the viability of using recycled aggregates in unbound base layer
MAGNT RESEARCH REPORT Issue 124 (2014P. 135 DOI: 1. 
International15.  Hasan Taherkhani, Behnam Amani
an investigation on the using of cement stabilized recycled concrete and brick in pavement layers
indian journal of scientific research Issue 297 (2014P. 306 DOI: 1. 
International14.  Hasan Taherkhani, Farhang Farokhi
Mechanical properties of cement stabilized mixtures of recycled asphalt and cement concrete for use in pavement
indian journal of scientific research Issue 288 (2014P. 296 DOI: 1. 
International-ISI13.  Ramin Bayat, Hasan Taherkhani
Analysis and design of intelligent control system to keep the balance of wagons in rail mobiles
journal of PENSEE Issue 27 (2013P. 31 DOI: 1. 
National-ISC12.  Hasan Taherkhani, Ali Posht Panah
پیش بینی مدول دینامیکی بتن آسفالتی گرم با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی
Prediction of the dynamic modulus of asphalt concrete using artificial neural networks
پژوهشنامه حمل ونقل شماره 281 (1392صفحات 290-15. 
International11.  Hasan Taherkhani, Askar Askari Khah
Investigation of the viability of using waste glass as filler in asphalt concrete
indian journal of scientific research (2014)  DOI: 1. 
International10.  Hasan Taherkhani, Ramin Bayat, Mohsen Bovali, Aref Ahmadi
Evaluating the factors of environmental pollution in asphalt production
international journal of current life science Issue 701 (2014P. 703 DOI: 1. 
International9.  Hasan Taherkhani, Alireza Golzari
An investigation on the viability of using recycled concrete and steel slag powder as filler in asphalt concrete
international journal of current life science Issue 709 (2014P. 716 DOI: 1. 
International8.  Hasan Taherkhani
an investigation on the properties of concrete containing PET fibers
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING INVESTIGATIONS Issue 37 (2014P. 43 DOI: 1. 
International7.  Hasan Taherkhani, Mehran Jvanmard
investigating the properties of asphalt concrete containing recycled fillers
indian journal of scientific research Issue 163 (2014P. 171 DOI: 1. 
International6.  Hasan Taherkhani, Farhang Farokhi
an investigation on the effects of waste crumb tire on the properties of concrete
indian journal of scientific research Issue 172 (2014P. 179 DOI: 1. 
International-ISI5.  Milad Tajoldini, Reza Mahin Roosta, Hasan Taherkhani
an investigation on the mechanical properties of granular materials in interface with asphaltic concrete
construction and building materials (2014)  DOI: 1. 
International-ISI4.  Hasan Taherkhani, Mehran Javanmard
Steady-state Deformation Behaviour of Asphaltic Mixtures
the Iranian Journal of Science & Technology Transaction B: Engineering (2011P. 26 DOI: 1. 
International3.  Milad Tajdini, Ali Rostami, Mohammad M.Karimi, Hasan Taherkhani
Evaluation of the Geo-Mechanical Parameters of the Interface Between Asphalt Concrete and Sand with Applying Direct Shear Test and Numerical Modeling
Advanced Materials Research (2012P. 25 DOI: 1. 
National-ISC2.  Hasan Taherkhani, Ali Hashemi, Vahid Sharifi
بررسی استفاده ازموادتثبیت کننده نانوپلیمر CBR PLUSبرای ساخت لایه های روسازی راه
Evaluating the use of CBR PLUS for constructing the pavement layers from stabilized soils
مجله مهندسی حمل ونقل (1391صفحه 15. 
National-ISC1.  Hasan Taherkhani, Amir Ebrahimi
پيش بيني عمر خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
The prediction of the fatigue life of asphaltic mixtures using Artificial Neural Networks
مجله مهندسی حمل ونقل (1392صفحه 15. 


Presentations in Seminars & Congress


National 51.    Taherkhani, H.
Creep recovery tests on asphaltic mixtures
Fourth national conference on bitumen and asphalt
Tehran-Iran, 6 - 8 November 2008.  
National 50.  Taherkhani, H.
Triaxial behaviour of asphaltic mixtures
Fourth national conference on bitumen and asphalt
Tehran-iran, 6 - 7 November 2008.  
International 49.  Taherkhani, H.
Recovery behaviour of bitumen
first international conference on bitumen
Tehran-Iran, 3 - 4 October 2008.  
International 48.  Taherkhani, H.
Steady state deformation behaviour of bitumen
first international conference on bitumen
tehran-iran, 3 - 4 October 2008.  
International 47.  Taherkhani, H., Barghi, R.
Reinforcement of highway embankment on soft soils using geotextile
international symposium o geotechnical engineering, ground improvement and geosynthetics for sustainable mitigation and adaption to climate change
Bangkok-Thailand, 3 - 4 December 209.  
International 46.  Taherkhani, H., Sajjadi, S. M.
Stabilization of Iranian central desert sand using micro silica and cement
14th Danube-European conference on geotecnical Engineering
Bratislava-Slowaki, 4 - 6 June 2010.  
International 45.  Taherkhani, H., Collop, A. C.
Volumetric behaviour of asphaltic mixtures
first international conference on transportation infrastructure
Beiging-China, 10 - 12 May 2008.  
International 44.  Taherkhani, H, Collop, A. C.
Determination of the elastic modulus and Poisson,s ratio of asphaltic mixtures using uniaxial creep recovery tests
ASCE's 2008 Airfield & Highway Pavements
Eahington-USA, 15 - 18 October 2008.  
National 43.  Taherkhani, H.
Deformation behaviour of asphaltic mixtures under constant strain rate
4th national conference on civil engineering
Tehran-iran, 6 - 8 May 2008.  
International 42.  Taherkhani, H., Collop, A. C.
Recovery behaviour of asphalt mixtures
4th international conference on bituminous mixtures and pavements
Thessaloniki-Greece, 19 - 20 April 2007.  
International 41.  Taherkhani, H., Grenfell, J., Collop, A. C., Airey, G., Scarpas, A.
Characterisation of repeated creep recovery behaviour of asphalt mixtures
International conference on advanced characterisation of pavement and soil engineering materials
Atjens-Greece, 20 - 22 June 2007.  
International 40.  Taherkhani, H., Collop, A. C.
Compressive uniaxial and triaxial testing of asphaltic mixtures
10th international conference on asphalt pavements
Quebec-Canada, 12 - 17 August 2006.  
International 39.  Grenfell, J., Taherkhani, H., Collop, A. C., Airey, G., Scarpas, A.
Laboratory characterisation pf asphalt mixture behaviour
3th European conference on computational mechanics solids, structures and coupled problems in Engineering
Lisbon-Portugal , 5 - 6 June 2006.  
International 38.  Taherkhani, H., Collop, A. C.
CREEP AND RECOVERY TESTING OF PURE BITUMEN USING DYNAMIC SHEAR RHEOMETER
7th international conference on civil engineering
Tehran-iran, 11 - 14 May 2006.  
International 37.  Taherkhani, H., Collop, A. C.
Characterisation of uniaxial creep deformation of asphaltic mixtures
6th International conference on bearing capacity of roads railways and airfields
Trondheim-Norway, 27 - 29 June 2005.  
National 36.  حسن طاهرخانی، علی اکبر تقی زاده، محرم نبی لو
مقایسه تاثیرسیمان درتثبیت خاکهای رسی بادامنه خمیری بالا وپایین
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
زاهدان-ایران, 17 - 19 ارديبهشت 1392.  
National 35.  حسن طاهرخانی، میثم شفیعی، حسین امینی
بررسی تاثیر افزودن نانورس اصلاح شده به قیر بر روی مقاومت در برابر پدیده شیارشدگی به کمک آزمایش DSR
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
زاهدان-ایران, 17 - 19 ارديبهشت 1392.  
National 34.  حسن طاهرخانی، بهنام امانی
بررسی مقاومت نخاله های ساختمانی تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
زاهدان-ایران, 17 - 19 ارديبهشت 1392.  
National 33.  مهدی ولی زاده، محمد ولی زاده، حسن طاهرخانی
اثر مصالح سنگی تثبیت نشده بر روی رفتار ارتجاعی لایه اساس
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
زاهدان-ایران, 17 - 19 ارديبهشت 1392.  
International 32.  Hasan Taherkhani, Mohammad Hosein Esfahani
Presenting a new hybrid model of mcdm methods in selecting the best material of sleepers in railway
First international conference on the recent advances in railway engineering
Tehran-iran, 30 April 2013.  
International 31.  Hasan Taherkhani, Mohammad Hosein Esfahani
Effects of track stiffness on noise and vibration radiation in raiway and providing of solutions to
first international conference on recent advances in railway engineering
Tehran-iran, 30 April 2013.  
National 30.  علی بیات مختاری، حسن طاهرخانی، رامین کیامهر
بررسی روشهای پیش بینی وضعیت روسازی راه
همایش ملی عمران و توسعه  پایدار
نیشابور-ایران, 26 بهمن 1391.  
National 29.  حسن طاهرخانی، علی اکبر تقی زاده، محرم نبی لو
بررسی و مقایسه تاثیر آهک و ماده نانوپلیمر cbr plusبر روی مشخصات فنی خاک رس
اولین کنفرانس مهندسی ژئوتگنیک ایران
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 30 مهر 1392.  
National 28.  حسن طاهرخانی، مهدی ولی زاده
تاثیر ویژگی های مصالح سنگدانه ای تثبیت نشده بر رفتار تغییر شکل دائمی لایه اساس
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 30 مهر 1392.  
National 27.  حسن طاهرخانی، فرهنگ فرخی، امیر شایسته فر
بررسی خصوصیات تراکمی ترکیبات ضایعات آسفالت و بتن تثبیت شده با سیمان برای استفاده در اساس
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئو تکنیک ایران
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 30 مهر 1392.  
National 26.  حسن طاهرخانی، محرم نبی لو
بررسی خصوصیات مکانیکی و هندسی ژئوگرید در کاهش نشست کوله پلها با استفاده از روش المانهای محدود
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 30 مهر 1392.  
National 25.  حسن طاهرخانی، محرم نبی لو
بررسی خصوصیات خاک و مسلح کننده ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک
اولین کنفرانس مهندسی ژئوتکنیک ایران
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 30 مهر 1392.  
International 24.  حسین امینی، حسن طاهرخانی
بررسی استفاده از پسماندهای ساختمانی در راهسازی
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
دانشگاه آزاد تبریز, تبریز-ایران, 27 آذر 1392.  
International 23.  حسن طاهرخانی، علیزضا  گلزاری اسکویی
بررسی اثرات انواع فیلرهای بازیافتی صنعتی بر آسیب رطوبتی مخلوطهای اسفالتی
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
دانشگاه آزاد تبریز, تبریز-ایران, 27 آذر 1393.  
International 22.  حسن طاهرخانی، بهنام امانی
ارزیابی استفاده از نخاله های ساختمانی در پروژه های عمرانی
اولین منفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
دانشگاه آزاد تبریز, تبریز-ایران, 27 آذر 1393.  
International 21.  حسن طاهرخانی، بابک کاظمی ثانی فریمانی
بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر پتانسیل شیار افتادگی مخلوطهای آسفالتی گرم
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
دانشگاه آزاد تبریز, تبریز-ایران, 27 آذر 1392.  
International 20.  حسن طاهرخانی، عسکر عسکری خواه
بررسی استفاده از ضایعات شیشه و آجر به عنوان فیلر در بتن آسفالتی
سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 5 آذر 1393.  
International 19.  حسن طاهرخانی، عسکر عسکری خواه
ارزیابی مقاومت کششی و آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی فیلر بازیافتی
سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایرن, 5 آذر 1393.  
National 18.  حسن طاهرخانی، ثریا میر محمد سادات
تاثیر افزایش مقاومت لغزندگی بر کاهش هزینه های تصادفات راه
سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای ، ریلی و هوایی
دانشگاه آزاد زنجان, زنجان-ایران, 31 ارديبهشت 1393.  
National 17.  حسن طاهرخانی، رامین بیات، مسلم باولی
ارزیابی عوامل موثر در آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید آسفالت
اولین کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک
شیراز-ایران, 8 اسفند 1392.  
International 16.  حسن طاهرخانی، مسعود جلالی جیرندهی
بررسی اثرات وسایل نقلیه سنگین بر روی عمر روسازی های آسفالتی
اولین همایش بین المللی معماری، عمران و محیط زیست شهری
همدان, 1 خرداد 1393.  
International 15.  حسن طاهرخانی، حامد سرورام، امین فاضل پور
آثار زیست محیطی، فنی و اقتصادی بازیافت نخاله های ساختمانی
اوولین همایش معماری، عمران و محیط زیست شهری
همدان, 22 May 2014.  
National 14.  حسن طاهرخانی٬ محمدحسین اصفهانی
واکنش حرارتی روسازی های آسفالتی وبتنی تونل درمقابل آتش سوزی
First nation conference on the transportation infrastructures
24 - 25 بهمن 1391.  
National 13.  حسن طاهرخانی٬ محمد حسین اصفهانی
انتخاب بهترین طرح بازدارنده سبقت ازشانه راه درآزادراهها بااستفاده ازیک مدل مرکب جدید ازروشهای MCDM
First nation conference on the transportation infrastructures
24 - 25 بهمن 1391.  
National 12.  حسن طاهرخانی و محمد حسین اصفهانی
روشهای انداز گیری نوفه ناشی ازتایر وروسازی
First nation conference on the management of noise and air pollution
14 - 15 آذر 1391.  
National 11.  حسن طاهرخانی ومحمد حسین اصفهانی
مکانیزمهای تولید وافزایش نوفه ناشی ازتایر ورویه
First nation conference on the management of noise and air pollution
14 - 15 آذر 1391.  
National 10.  حسن طاهر خانی ومحمد حسین اصفهانی
مقایسه روسازی آسفالتی وبتنی بارویکرد میزان تولید نوفه
First nation conference on the management of noise and air pollution
14 - 15 آذر 1391.  
International 9.  حسن طاهرخانی٬ حسنیه توکلی و آرش محمدی
ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی فازی جهت تخصیص ماشین الات به فعالیتهای یک پروژه عمرانی
9th international conference on civil engineering
19 - 21 ارديبهشت 1391.  
International 8.  حسن طاهرخانی و سعید ظفری
بررسی عددی نشست متقارن کوله پلهای ساخته شده برروی شمع های وکوله های پلهای مسلح شده باژئوگرید ومقایسه آنها
9th international conference on civil engineering
19 - 21 ارديبهشت 1391.  
International 7.  حسن طاهرخانی٬ حمید رضا الفتی و مونا مهدی زاده
مقایسه فنی واقتصادی روسازی های بتنی وآسفالتی-مطالعه موردی آزادراه قزوین-زنجان
9th international conference on civil engineering
19 - 21 ارديبهشت 1391.  
National 6.  حسن طاهرخانی٬ جمال احمدی و کیانوش رحمانی
بررسی تاثیراستفاده ازالیاف petبرروی خصوصیات مکانیکی بتن
Second national conference on the management and planning of environment
26 - 27 ارديبهشت 1391.  
National 5.  حسن طاهرخانی٬ جمال احمدی و رضا رحمانی
بررسی تاثیر استفاده ازضایعات لاستیک دربتن
Second national conference on the management and planning of environment
26 - 27 ارديبهشت 1391.  
International 4.  Hasan Taherkhani
Compressive Creep Behavior of Asphaltic Mixtures
11th international conference on the mechanical behavior of materials
2 - 5 June 2011.  
National 3.  حسن طاهرخانی و حسین باقرزاده
مطالعات فنی واقتصادی تثبیت خاک مارن بستردرآزاد راه زنجان-تبریز بااستفاده ازآهک
اولین کنفرانس منطقه ای عمران ومحیط زیست
14 اسفند 1391.  
National 2.  حسن طاهرخانی و فرشید طاهرخانی
پهنه بندی منطقه طالش ازنظرسرعت موج برشی بااستفاده ازنتایج ازمایش spt
6th national congress on civil Engineering
6 - 7 ارديبهشت 1390.  
National 1.  حسن طاهرخانی
مقایسه روشها ی ساخت نمونه های آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی
6th national congress on civil Engineering
6 - 7 ارديبهشت 1390.