خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32728   بروزرسانی: 09-04-1398

hasan taherkhani

علایق پژوهشی

  • مصالح روسازي راه
  • اناليزوطراحي روسازي راه
  • مديريت روسازي راه
  • برنامه ريزي حمل ونقل
  • جنبه های زیست محیطی مصالح روسازی