خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21260   بروزرسانی: 22-12-1397

Ali Bayat
علی بیات
استادیار

پست الکترونيکی
abayat@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bayat-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2538

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق ۲۲۸، کدپستی 38791-45371