خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18751   بروزرسانی: 22-12-1397

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک محاسباتی 2. فیزیک جو 3. سمینار 4. الکترونیک 1 و آزمایشگاه الکترونیک 5. الکترومغناطیس 6. اپتیک 7. الکترونیک نوری