خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18751   بروزرسانی: 22-12-1397

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 امیر جعفری نیگ آبادی بهمن  1397اتمی و مولکولی دسته بندی هواویزهای جوی با استفاده از داده های قطبیده شیدسنج خورشیدی شبکه AERONT   استاد راهنما
5 مژان توشنی مهر  1397اتمی و مولکولی مقایسه عمق هواویزهای اپتیکی اندازه¬گیری شده توسط سنجنده¬های MODIS، MISR، OMI و CALIPSO در منطقه زنجان و صحت¬سنجی آن¬ها با داده¬های شبکه AERONET   استاد راهنما
4 عاطفه شاهمحمدی شهريور  1397فیزیک بررسی روند دی اکسید نیتروژن به عنوان شاخص آلودگی هوا با استفاده از داده های سنجنده OMIبرای چهار کلان شهر تهران، اصفهان، مشهدو تبریز   استاد راهنما
3 مرضیه حمید تير  1397اتمی و مولکولی بررسی غبار جوی شهر اهواز با استفاده از لیدار فضابرد کالیوپ   استاد مشاور
2 احسان لاله بهمن  1396اتمی و مولکولی بررسی همبستگی زمانی میان رویدادهای غباری ثبت شده توسط ایستگاه‌های شیدسنجی منطقه پیرامون خلیج‌فارس   استاد مشاور
1 مسعود ایمانی بهمن  1395اتمی و مولکولی طراحی وساخت شیدسنج خورشیدی تک کاناله برای مطالعه هواویزها   استاد راهنما