خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20202   بروزرسانی: 25-09-1398

Shahram Mohammadi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
تلویزیون رنگی پارس   ترجمهانتشارات سغید شهرام محمدی مرداد 1364 
سیستم های بی درنگ   ترجمهدانشگاه زنجان Wolfgang شهرام محمدی مرداد 1372