خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20202   بروزرسانی: 25-09-1398

Shahram Mohammadi

مدیریت

معاون پژوهشی دانشگاه زنجان به مدت دو سال

رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان به مدت دو سال