خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20202   بروزرسانی: 25-09-1398

Shahram Mohammadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضویت در انجمن ICT

عضویت در کمیته دایمی کنفرانس مهندسی برق ایران