خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22719   بروزرسانی: 27-10-1400

einali.jamshid

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي , 1389-1383
عنوان رساله : ظرفيت‌سازي براي كاهش اثرات سوانح طبيعي (زلزله) در مناطق روستايي. مطالعه موردي: شهرستان خدابنده
زمینه رساله : ظرفيت‌سازي و كاهش اثرات سوانح طبيعي
استاد راهنما : مهدی پورطاهری

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي , 1380-1378
عنوان پایان نامه : ارزیابی نقش مجتمع های بهزیستی روستایی در توسعه و فاه اجتماعی روستائیان
زمینه پایان نامه : توسعه روستایی و رفاه اجتماعی
استاد راهنما : مهدی پورطاهری

کارشناسی : دانشگاه تهران, ا , 1378-1374