خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22719   بروزرسانی: 27-10-1400

einali.jamshid

علایق پژوهشی

مديريت سوانح طبيعي

گردشگری و کارآفرینی روستایی

برنامه ريزي روستايي