خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16060   بروزرسانی: 03-10-1398

Seyyed Majid Jafarian Amiri

سوابق تحصیلی


دکترا : اصفهان, ایران, ریاضی , 1384-1380
عنوان رساله : گروههای پوشیده شده توسط تعداد متناهی زیرگروه
زمینه رساله : نظریه گروهها
استاد راهنما : دکتر علی اکبر محمدی حسن ابادی و دکتر علیرضا عبدالهی

کارشناسی ارشد : دانشگاه اصفهان, ایران, ریاضی , 1380-1378
عنوان پایان نامه : گروههایی که اجتماع زیرگروههای سره خود هستند
زمینه پایان نامه : نظریه گروهها
استاد راهنما : دکتر خاتون ابادی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, ریاضی , 1378-1374
استاد راهنما : دکتر علی رجاتی