خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16060   بروزرسانی: 03-10-1398

Seyyed Majid Jafarian Amiri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 اکرم تعمیدی مهر  1388ریاضی گراف ناجابجایی یک گروه  
5 فاطمه محمدپورضیایی شهريور  1389ریاضی عددخوشه ی گراف های ناجابجایی بعضی گروهها  
4 شمسی صفی لو بهمن  1389ریاضی گراف مولد گروههای متناهی  
3 حجت رستمی تير  1390ریاضی عناصر انگل در گروهها  
2 خیرالنسا محمدیان مهر  1390ریاضی خودریختی های مرکزی گروههای متناهی  
1 آسیه صادق محبوب مهر  1390ریاضی پوشش گروهها و مجموعه های بلوکی کمین