خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19751   بروزرسانی: 05-05-1391

Sadollah Nasiri Gheydari

سوابق تحصیلی


دکترا :

دکترا : شيراز, ايران, فيزيك , 1371-1368
عنوان رساله : مكانيك كوانتومي در فضاي فاز
زمینه رساله : سيستمهاي بس ذره اي
استاد راهنما : پروفسور يوسف ثبوتي

کارشناسی ارشد : شيراز, ايران, قيزيك , 1367-1363
عنوان پایان نامه : وجوه طبيعي نوسانات سيالات در حضور ميدان مغناطيسي
زمینه پایان نامه : اختر قيزيك
استاد راهنما : پروفسور يوسف ثبوتي

کارشناسی : شيراز, ايران, قيزيك , 1363-1356