خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19751   بروزرسانی: 05-05-1391

Sadollah Nasiri Gheydari

مدیریت

مدير گروه فيزيك دانشگاه زنجان

رئيس دانشكده علوم دانشگاه زنجان

معاون آموزشي دانشگاه زنجان

رئيس انجمن نجوم ايران(دور سوم) 

نماينده انجمن فيزيک ايران در دانشگاه شيراز 1367 تا 1372

مدير كميته مكانيابي رصدخانه ملي ايران

عضو شوراي راهبري رصدخانه ملي ايران

مسئول تاسيس رصدخانه دانشگاه زنجان

دبير كميته علمي كنفرانس دانشجويي انجمن فيزيك ايران

دبير كميته علمي و كميته اجرايي كنفرانس فيزيك ايران در سال 1381

دبير كميته اجرايي سلسله همايش پژوهشي نجوم انجمن نجوم ايران

دبير كميته اجرايي دوره بینالمللی ISYA  در مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان

نايب رييس انجمن فيزيك ايران-1387

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي-1387

عضو كميته فرهنگ و تمدن شوراي انقلاب فرهنگي-1389

داور دوازدهمين دوره جايزه كتاب فصل كتاب ايران-1389

رييس فراكسيون نجوم حرفه اي و آماتوري مجلس شوراي اسلامي-1387

عضو كارگروه تدوين برنامه پنج ساله پنجم نوسعه كشو-1388

عضو هيئت رئيسه اطاق تعاون زنجان 1387

 

 

 

 

 

 

عضو هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي خدابنده 1383

عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان 1388

عضو هيات امناي  بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان1389