خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19751   بروزرسانی: 05-05-1391

Sadollah Nasiri Gheydari

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 جايزه دانشجوي ممتاز دانشگاه شيراز در دوره ليسانس

 جايزه انجمن فيزيك ايران به عنوان بهترين محقق جوان كشور

جايزه يونسكو در كنفرانس آسيايي نجوم در كشور چين  

هزينه سفر به كشور ژاپن از طرف مجمع بين المللي نجوم(IAU)

 هزينه سفر به کشور فرانسه از طرف مركز ملي پژوهشهاي علمي كشور فرانسه(CNRS)

جايزه استاد نمونه دانشگاه زنجان

 

 

لوح تقدير از رئيس دانشگاه تهران

 لوح تقدير از رئيس دانشگاه شيراز

لوح تقدير از رئيس دانشگاه بوعلي سينا-همدان

6 لوح تقدير از رئيس دانشگاه زنجان

لوح تقدير از سازمان انرژي اتمي ايران

لوح تقدير از رئيس دانشگاه رازي كرمانشاه

لوح تقدير از رئيس انجمن فيز يك ايران

لوح تقدير از استاندار زنجان

لوح تقدير از رئيس دانشگاه كردستان

لوح تقدير از  گروه فيزيک دانشگاه زنجان

لوح تقدير از رئيس آموزش و برورش استان زنجان

لوح تقدير از رئيس اداره تحقيقات و جهاد خودکفا يي ارتش جمهوری   اسلامی  ابران

لوح تقدير از رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان

لوح تقدير از جانشين فرمانده ارتش جمهوری   اسلامی  ابران

لوح تقدير از وزير آموزش و پرورش

لوح تقدير از رييس صندوق رفاه دانشجويان کشور