خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22471   بروزرسانی: 15-06-1399

Siavash Nouroozi

سوابق تحصیلی


دکترا : صنعتي اصفهان, ايران, شيمي تجزيه , 1384-1379
عنوان رساله : اندازه گيري همزمان نيتريت/نيترات، آسكوربيك اسيد/ سيستئين و سيستين/سيستئين به روش تزريق جرياني و آشكارسازي اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوئوريمتري.
زمینه رساله : تجزيه هاي خودكار تزريق جرياني
استاد راهنما : دكتر علي اصغر انصافي، دكتر بهزاد رضائي

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربيت مدرس, ايران, شيمي تجزيه , 1374-1370
عنوان پایان نامه : روش جديد و حساس تزريق جرياني در اندازه گيري نيتريت
زمینه پایان نامه : تجزيه هاي خودكار تزريق جرياني
استاد راهنما : دكتر ميرفضل ا... موسوي

کارشناسی : دانشگاه اصفهان, ايران, شيمي محض , 1369-1365