خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22710   بروزرسانی: 15-06-1399

Siavash Nouroozi
سیاوش نوروزی
استادیار

پست الکترونيکی
s.nouroozi[at]znu.ac.ir      s.nouroozi[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nouroozi-siavash

تلفن
   00982433052590   +98 (0) 24 3305 ....

فکس
00982433052477   +98 (0) 24 3228 ....

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشكده علوم، گروه شيمي، اتاق 219، ص. پ 313- 45195