خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22710   بروزرسانی: 15-06-1399

Siavash Nouroozi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. دوره‌هاي دكتري: روش هاي حرارتي و سينتيكي در شيمي تجزيه، مباحث نوین در شیمی تجزیه4. دوره‌هاي كارشناسي ارشد: طیف سنجی تجزيه اي 1، مباحث نوین در شیمی تجزیه، شيمي تجزيه پيشرفته5. دوره‌هاي كارشناسي: شيمي تجزيه 1 ، شيمي تجزيه 2 ، شيمي تجزيه دستگاهي و آزمايشگاه‌هاي مربوطه.