خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22710   بروزرسانی: 15-06-1399

Siavash Nouroozi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 راضيه ميرشفيعيان مهر  1386شيمي تجزيه روش جديد سينتيكي اسپكتروفتومتري براي اندازه گيري نيتريت به طريقه دستي و تزريق جرياني   
11 بهناز غابشي پور مهر  1387شيمي تجزيه روش جديدي براي اندازه گيري آنيونهاي يديد و برميد به طريق سينتيكي طيف نورسنجي  
10 حسن بيگلري بهمن  1387شيمي تجزيه روش جديد تزريق جرياني با آشكارسازي اسپكتروفلوريمتري در اندازه گيري آمينو اسيد هاي متيونين، هيستيدين و هموسيستئين  
9 عهديه زارعي شهريور  1389شيمي تجزيه اندازه‌گيري سينتيكي-طيف نورسنجي همزمان يدات-برمات و پريدات- برمات به روش افزايش استاندارد نقطه -   
8 غلامعلي مكرم   0شيمي تجزيه اندازه‌گيري طيف نورسنجي استامينوفن و ايبو پروفن براساس اثر بازداري بر واكنش اكسايش-كاهشي برخي رنگهاي آزو.  
7 نيلو فر علميه اسفند  1389شيمي تجزيه تهيه و ارزيابي الياف ميكرو استخراج فاز جامد بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي استخراج گزينشي آمفتامينها  
6 ليلا كريمي مهر  1389شيمي تجزيه بهینه سازی فرآیند انعقاد لاتکس g-ABS به روش طراحی آزمایش  
5 زهرا کوهبر مهر  1390شیمی تجزیه اندازه گیری سینتیکی کاتالیتیکی آنیونهای برمید و یدید با سامانه ی تزریق جریانی و آشکارسازی طیف نور سنجی  
4 علي عبدي اميري   0شيمي تجزيه حذف آلاينده كروم(IV) بوسيله‌ي زئوليت سنتز شده از خاكستر سبوس برنج و اصلاح شده با نانو ذرات مغناطيسي  
3 مهرداد صابري   0شيمي تجزيه اندازه گیری آمپرومتري تزریق جریانی هیدروژن پراکسید باالكترود اصلاح شده با نانوذرات سرب دی اکسید.  
2 محسن سليمي   0شيمي تجزيه ساخت نور سنج ساده و ارزان با استفاده از ديودهاي نوري به عنوان منبع نشري و آشكارسازي و كاربرد آن در تجزيه‌هاي نورسنجي  
1 محمد رضا انوشا   0شيمي تجزيه اندازه‌گيري تزريق جرياني گلوكز با آشكارسازي آمپرومتري توسط بيوسنسور تهيه شده بر پايه‌ي تثبيت گلوكزاكسيداز روي نانو ذرات