خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21110   بروزرسانی: 01-12-1396

Siavash Nouroozi

علایق پژوهشی

تجزيه هاي خودكار تزريق جرياني، طیف سنجی، سنسورهای نوری و نانو بیو سنسورها.