خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22709   بروزرسانی: 15-06-1399

Siavash Nouroozi

علایق پژوهشی

تجزيه هاي خودكار تزريق جرياني، طیف سنجی، سنسورهای نوری و نانو بیو سنسورها.