خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20508   بروزرسانی: 24-11-1398

Afshin Tavakoli

علایق پژوهشی

فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی در شرایط تنش خشکی

مقاومت گیاهان زراعی به تنشهای محیطی به ویژه تنش خشکی

هورمونهای گیاهی