خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15757   بروزرسانی: 16-07-1397

Afshin Tavakoli

علایق پژوهشی

فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی در شرایط تنش خشکی

مقاومت گیاهان زراعی به تنشهای محیطی به ویژه تنش خشکی

هورمونهای گیاهی