خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21193   بروزرسانی: 13-08-1397

Davoud Koolivand
داود کولیوند
استادیار

پست الکترونيکی
Koolivand@znu.ac.ir, D.koolivand@gmail.      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/koolivand-davoud

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2465

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، کدپستی 38791-45371