خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21236   بروزرسانی: 13-08-1397

Davoud Koolivand

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. بیماری های گیاهی عمومی3. بیماری های سبزی ، صیفی ، جالیز و در ختان جنگلی (سایر داشگاه ها)4. بیماری های ویروسی و ویروئیدی در گیاهان (ارشد)5. زبان تخصصی (ارشد،)6. مدیریت بیمار یهای گیاهی7. فیزیولوژی پارازیتیسم در بیمارگرهای گیاهی8. ویروس شناسی گیاهی