خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25513   بروزرسانی: 25-05-1400

Davoud Koolivand

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 کژال محمدی اسفند  1393بیماری شناسی گیاهی ردیابی برخی ویروس¬های مهم در جالیزکاری¬های استان کردستان با روش RT-PCR   استاد مشاور
8 زهرا کاشی ها بهمن  1394بیماری شناسی گیاهی ردیابی و بررسی تنوع ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان هسته دار از برخی مناطق استان¬های آذربایجان شرقی و زنجان    استاد راهنما
7 مهسا آباد خواه دي  1395بیماری شناسی گیاهی ردیابی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگیTomato spotted wilt virus از استان زنجان و همسانه سازی ژن نوکلئوکپسید آن در باکتری Escherichia coli   استاد راهنما
6 رقیه مرادی شهريور  1396بیماری شناسی گیاهی شناسایی برخی ویروس های خانواده Secoviridae از مناطق انگور کاری عمده استان زنجان   استاد راهنما
5 زهرا زائر بهمن  1396بیماری شناسی گیاهی بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در باکتری Escherchia coli و تخلیص آن با روش کروماتوگرافی   استاد راهنما
4 سعیده قاسمی دي  1396بیماری شناسی گیاهی شناسایی مولکولی Grapevine rupestris stem pitting-associated virus دربرخی از تاکستان¬های استان زنجان با استفاده از روش RT-PCR   استاد مشاور
3 اله عبداله زاده   بیماری شناسی گیاهی بهینه سازی تلقیح ویروس کوتولگی گندم توسط اگروباکتریوم و واکنش برخی ارقام گندم به این ویروس   استاد مشاور
2 فهیمه امیرنیا بهمن  1395بیماری شناسی گیاهی آنالیز بیوانفورماتیکی اتصال میکرو­آر­ان­ای­های گوجه­فرنگی به ژنوم ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر­قند و بررسی میزان بیان ژن­های هدف آن­ها در گوجه­فرنگی   استاد مشاور
1 سعیده ابراهیمی بهمن  1395بیماری شناسی گیاهی تاثیرهمزیستی مایکوریزایی بر تجمع ویروس پیچیدگیبوته چغندرقند در گوجه¬فرنگی   استاد مشاور