خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19701   بروزرسانی: 01-10-1397

Jamal Davoodi

مدیریت

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان - معاون دانشجویی دانشگاه زنجان - معاون پژوهشی دانشکده علوم - رئیس هیئت شنای استان زنجان - نایب رئیس هیئت شنای استان زنجان - دبیر هیئت شنای استان زنجان - سرپرست هیئت تنیس روی میز استان زنجان - نایب رئیس هیئت تنیس روی میز استان زنجان -