خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16126   بروزرسانی: 06-09-1396

Seyyed Morteza Hoseini

مدیریت

   مدير گروه مهندسي معدن دانشگاه زنجان از بهمن 1386 تا ارديبهشت 1389.

معاون آموزشي دانشکده مهندسي از ارديبهشت 1389 تا مهر 1390