خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16126   بروزرسانی: 06-09-1396

Seyyed Morteza Hoseini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی معادن روباز2. روشهای استخراج سطحی3. ترابری در معادن4. چالزنی و آتشباری