خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24238   بروزرسانی: 17-10-1398

Ramin Kiamehr

مدیریت

سمت های دانشگاهی:

دبیرعلمی همایش فناوری های نوین در علوم جغرافیایی 1396

دبیر رشته کارتوگرافی  1391 - 1396 

مدیر گروه جغرافیا 1389 - 1387

 مدیر گروه نقشه برداری 1378-1381

مدیر آموزش دانشکده مهندسی

مدیر گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (1387-1395)

عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (1394-1397)

دبیر ستاد رفاهی دانشگاه زنجان 1391-1392

عضو هیات تحریریه مجله Journal of Geodetic Science -انتشارات Degruyter

 

سمت های اجرایی:

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان (1392- 1394)

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (دوره های پنجم و ششم 1392- 1395)

عضو گروه تخصصی/ رئیس کمسیون نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (1372 - 1398)

عضو علی البدل هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (دوره هفتم- 1394 تاکنون)

رئیس گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان (تاکنون-1398)

عضو گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان (1392-1394)

مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (1392-1394)

 مدیرآموزش سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان (1392-1394)

رئیس سازمان نقشه برداری استان آذربایجان غربی (1372-1373)

نقشه بردار و مدیر نقشه برداری سازمانهای جهادکشاورزی استانهای تهران و آذربایجان غربی (1365-1372)

پروانه کارشناس رسمی استاندارد، در زمینه تدوین، آموزش و نظارت بر استاندارد های مواد معدنی (1394 تاکنون)

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقشه برداری مسیر پیمایش زنجان (تا سال 1381)

مدیرعامل شرکت سامانه توسعه مسیر زنجان (تا سال 1395)