خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25566   بروزرسانی: 18-01-1399

Ramin Kiamehr

ساير فعاليتهاي پژوهشي

دبیر علمی اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، داشنگاه زنجان