خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24238   بروزرسانی: 17-10-1398

Ramin Kiamehr

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژئودزی 1- نجوم ژئودزی - ژئودزی 2- فیزیکال ژئودزی- نقشه برداری مهندسی 1-2 ، تئوری خطاها، فناوری داده های مکانی، هیدروگرافی، روش تحقیق و سمینار، ژئودینامیک پیشرفته، تئوری برآورد، نقشه برداری ژئودتیک، نقشه برداری مسیر پیشرفته، ریاضی مهندسی، ژئودزی ماهواره ای