خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30741   بروزرسانی: 27-03-1399

leila safari

مدیریت

  • مشاركت در تدوين استاندارد  انواع چاپگرها در ادارة كل استاندارد استان زنجان
  • مديريت گروه كامپيوتر از نيمسال اول سال تحصيلي 1385-1384
  • عضويت كميتة آموزش مجازي دانشگاه زنجان
  • عضويت كميتة اجرايي همايش يادگيري الكترونيكي دانشگاه زنجان
  • مدیریت گروه کامپیوتر از خرداد 96 تا کنون