خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24717   بروزرسانی: 06-07-1397

leila safari

مدیریت

  • مشاركت در تدوين استاندارد  انواع چاپگرها در ادارة كل استاندارد استان زنجان
  • مديريت گروه كامپيوتر از نيمسال اول سال تحصيلي 1385-1384
  • عضويت كميتة آموزش مجازي دانشگاه زنجان
  • عضويت كميتة اجرايي همايش يادگيري الكترونيكي دانشگاه زنجان