خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21375   بروزرسانی: 03-11-1398

Hossein Safari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن جهانی نجوم 

https://www.iau.org/administration/membership/individual/15527/

عضو انجمن نجوم ایران 

عضو انجمن فیزیک ایران