خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23772   بروزرسانی: 31-04-1399

Hossein Safari
حسین صفری
استاد

پست الکترونيکی
safari@znu.ac.ir      safari.hossein@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/safari-hossein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2523

فکس
   +98 (0) 24 3228 12264

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 207 ،ص پ 313