خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فیزیک]

بازدید:12923   بروزرسانی: 05-05-1391

Sadollah Nasiri Gheydari
سعداله نصیری قيداري
استاد

پست الکترونيکی
nasiri@iasbs.ac.ir      nasiri@znu.ac.ir; nasiri@mps.mpg.de
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nasiri_sadollah
تلفن
9122418971   (+49) 5556979455   (+98) 21 88084078
فکس
   (+98) 241 4242223
آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فيزيك، اتاق 37، صندوق پستی 45195-313