خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فیزیک]

بازدید:15735   بروزرسانی: 05-05-1391

Sadollah Nasiri Gheydari
سعداله نصیری قيداري
استاد

پست الکترونيکی
nasiri@iasbs.ac.ir      nasiri@znu.ac.ir; nasiri@mps.mpg.de
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/nasiri_sadollah

تلفن
9122418971-2188084078   (+49) 5556979455   +98 (0) 24 3305 2537

فکس
   +98 (0) 24 3228 14242223

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فيزيك، اتاق 37، صندوق پستی 45195-313