خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11786   بروزرسانی: 16-09-1398

Morteza Eslamian

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تدوین نرم افزار محاسبات راکتورهای سری و شنت (SRT) 
[   خلاصه طرح] 
مجري