خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فیزیک]

بازدید:12329   بروزرسانی: 01-05-1392

Hossein Safari
حسین صفری
دانشیار

پست الکترونيکی
safari@znu.ac.ir      safari.hossein@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/safari_hossein
تلفن
      (+98) 241 5152523e
فکس
   (+98) 241 515 2264
آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 207 ،ص پ 313