خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-12-1395
مدیریت پژوهشکده

حمیدرضا صراف معیری
دانشیار
پست الکترونیکی
hamidsarrafm@gmail.com 
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/moayeri_sarraf
تلفن
  (+98) 24 33 05 4266
فکس
02433054254

 

معاونت پژوهشکده

 

علیرضا یوسفی
دانشیار
پست الکترونيکی
yousefi.alireza@znu.ac.ir      yousefiar@ut.ac.ir
آدرس اینترنتی
www.znu.ac.ir/members/fazli_saeid
تلفن
    (+98) 24 33 05 4266
فکس
  02433054254

بازدید امروز: 2