خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 9-12-1395
رئیس پژوهشکده

علی رمضانی
استاد
پست الکترونيکی
aliramazani@gmail.com      aliramazani@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ramazani_ali
تلفن
          +98 (0) 24 3305 4246
فکس
       +98 (0) 24 3305 4254
آدرس پستی
زنجان، بلوار دانشگاه،دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، کد پستی 4537138791

 

 

                                                                            معاون پژوهشکده

علیرضا یوسفی
دانشیار
پست الکترونيکی
yousefi.alireza @ znu.ac.ir   
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yousefi_alireza

تلفن
         +98 (0) 24 3305 4251
فکس
          +98 (0) 24 3305 4254
آدرس پستی
زنجان، بلوار دانشگاه،دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، کد پستی 4537138791

 

 

بازدید امروز: 4