خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23842   بروزرسانی: 10-07-1393

Mojtaba Bashardoost

مجتبی بشردوست
پسامدرنیسم و مرگ سوژه
postmodernism and  subject's death
چکيده


پسامدرنیسم و مرگ سوژه (گذری و نظری بر فروپاشی "سوژه" در بوف کور) پسامدرنیسم رخداد نوپدیدی است.عمر کوتاهی دارد. هنوز به صورت یک مکتب در نیامده است.رخدادی سلبی است نه ایجابی.جهان مدرن را به چالش کشیده است.با عقلانیت ابزاری و فراروایت ها در افتاده است.به بازنمود بیش از محاکات و نمود توجه دارد. مرگ سوژه را اعلام داشته است. در جهان پست مدرن چگونه می توان زندگی کرد؟ حال که بین دال و مدلول هیچ پیوندی نیست چگونه  می توان مدلول ها را شناخت؟ با دال های سرگشته و نشانه های سرگردان چگونه می توان کنار آمد؟هدایت در سال 1315 با نوشتن بوف کور مرگ" سوژه "را خبر داده بود.آیا می توان بوف کور را یک اثر پست مدرن دانست؟ این جستار پاسخی است به این سوال. کلیدواژه ها: سنت ، مدرنیته، مدرنیسم، پست مدرنیسم، سوژه و بوف کور.