خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24982   بروزرسانی: 10-07-1393

Mojtaba Bashardoost
مجتبی بشردوست
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
Bashardoost@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bashardoost-mojtaba

آدرس 
دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

دانشگاه زنجان

دانشکده علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی