خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24835   بروزرسانی: 10-07-1393

Mojtaba Bashardoost

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مثنوی مولوی - مبانی عرفان و تصوف - نقد ادبی - سبک شناسی - ادبیات معاصر