خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25398   بروزرسانی: 10-07-1393

Mojtaba Bashardoost

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
11 قدرت اله خدرلو مهر  1389زبان و ادبیات فارسی تحلیل و طبقه بندی مسائل اجتماعی در دیوان انوری  
10 سیده مهری علوی نیا مهر  1389زبان و ادبیات فارسی جایگاه اندیشه دینی در شعر معاصر (از دوره نیما تا امروز)  
9 سهیلا مرادی مهر  1390زبان و ادبیات فارسی انسان گرایی در شعر فروغ فرخزاد  
8 جعفر کرمی اسفند  1390زبان و ادبیات فارسی داستان پیامبران در دیوان سنایی  
7 اختر امانی مهر  1389زبان و ادبیات فارسی بررسی فرم و محتوا در شعر شفیعی کدکنی  
6 رخساره جعفری مهر  1389زبان و ادبیات فارسی طنز در مثنوی های عطار  
5 مینا باقرزاده چهره مهر  1389زبان و ادبیات فارسی بررسی شگردهای بیانی در آثار سیمین دانشور و منیرو روانی پور  
4 عباس مشعوفی مهر  1389زبان و ادبیات فارسی تجربه ی عرفانی و تعبیر آن در مثنوی  
3 نیما دولتشاهی مهر  1389زبان و ادبیات فارسی سمبلیسم اجتماعی در شعر معاصر با تکیه بر آثار نیما و اخوان و شاملو و کسرایی  
2 طاهره بیانلو مهر  1390زبان و ادبیات فارسی تحلیل روانشناختی آثار چوبک  
1 لیلا قره باغی مهر  1389زبان و ادبیات فارسی آزادی در شعر مشروطه