خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25358   بروزرسانی: 10-07-1393

Mojtaba Bashardoost

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زبان و ادبیات فارسی , 1380-1375
عنوان رساله : نقد ادبی در ایران (1320 - 1357)
زمینه رساله : نقد ادبی
استاد راهنما : دکتر امیر بانو کریمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, زبان و ادبیات فارسی , 1373-1370
عنوان پایان نامه : انسان کامل در مثنوی
زمینه پایان نامه : عرفان
استاد راهنما : دکتر سیروس شمیسا

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, زبان و ادبیات فارسی , 1368-1364