خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24852   بروزرسانی: 10-07-1393

Mojtaba Bashardoost

Publications in Journals


3.  مجتبی بشردوست
Iqbal and Pire Rumi
اقبال و پیر رومی
فصلنامه علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان --دانش شماره 114-115 (1392/09/30صفحات 19-36 

2.  مجتبی بشردوست
Hermeneutics discourse and other
هرمنوتیک گفتمان و دیگری
فصلنامه تخصصی همراه شماره 1 (1392/08/15صفحات 115-126 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  مجتبی بشردوست
Postmodernism and death of subject
پسامدرنسیم و مرگ سوژه(نظری بر فروپاشی سوژه در بوف کور)
فصلنامه تخصصی اندیشه ادبی (دانشگاه زنجان) شماره 3 (1392/02/15صفحات 21-32 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 5. مجتبی بشردوست
در آستانه ی معنا ( از پدیدار شناسی تا واسازی)
in Threshold of the meaning
همایش ملی نقد ادبی دانشگاه گیلان, رشت, 1394/02/16 - 1394/02/17
ملی معتبر 4. مجتبی بشردوست
گفت و گو با متن ( پیوند زمین و آسمان در شعر شفیعی کدکنی)
dialogue with text
- موسسه قران و عترت،وزارت فرهنگ و ارشاد دانشگاه قم -دانشگاه آزاد -دانشکده اصول الدین, دستجرد, 2014-09-21 - 2014-09-21
بین‌المللی 3. مجتبی بشردوست
سعدی و تفکر ماکیاولی
SAADI AND MACHIAVELLIANISM
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/13 - 1392/06/15
ملی معتبر 2. مجتبی بشردوست
نظریه نظریه
-
همایش ملی پژوهش های ادبی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1391/10/05 - 1391/10/06
ملی معتبر 1. مجتبی بشردوست
نیما : شاعر یا منتقد
-
همایش بین المللی نیما شناسی دانشگاه مازندران, بابلسر, 1389/02/21 - 1389/02/30