خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12259   بروزرسانی: 30-03-1402

Mahdi Hariri

مهدی حریری، ایمان گلچین چافی
طبقه بندی انواع کشتی ها با استفاده از الگوریتم SIFT و مدل Bag of Words
چکيده


شناسایی و طبقه بندی انواع مختلف کشتی هایی که از یک گذرگاه آبی عبور می کنند، از مسایلی است که امروزه مورد توجه بسیاری ازمحققین قرار گرفته است. شناسایی و طبقه بندی کشتی ها می تواند از جنبه های مختلفی مانند امنیتی، کنترلی و نظامی مورد تحقیق و بررسی قرارگیرد، که در هر یک از موارد مذکور، با توجه به نوع کشتی اقدامات خاصی صورت میگیرد. در این مقاله ما با استفاده از الگوریتم SIFT ، سعی برارایه روشی موثر برای شناسایی و طبقه بندی پنج کلاس مختلف از کشتی ها داریم. برای انجام این کار، ابتدا نقاط کلیدی مربوط به تصاویر طبقه هایمختلف با استفاده از الگوریتم SIFT استخراج می شوند. سپس با استفاده از مدل Bag of Words و اعمال تابع k-means ، نقاط کلیدی بدست آمدهخوشه بندی می شوند. هیستوگرام مراکز خوشه ها بعنوان کلمات بصری، به ازای تصاویر موجود در دسته های مختلف به دست آمده، و در نهایت بادسته بندی آن با ماشین بردار پشتیبان (SVM) نوع کشتی را تشخیص می دهیم. نتایج تجربی نشان میدهند که با روش ارایه شده کشتی ها با دقتبالایی در این پنج گروه طبقه بندی می شوند.