خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12996   بروزرسانی: 30-03-1402

Mahdi Hariri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدارات الکترونیک2. بازشناسی الگو 3. پردازش رقمی تصاویر، ماشین بینایی، 4. اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی، و آزمایشگاه اندازه گیری5. مدارهای الکتریکی و مدارهای الکترونیک 1و 36. شبکه های عصبی، مجموعه ها و سیستمهای فازی، 7. زبان تخصصی پیشرفته، روش تحقیق و روش تحقیق پیشرفته، برای کارشناسی ارشد و دکتری8. الکترونیک دیجیتال،