خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9552   بروزرسانی: 21-09-1400

Mahdi Hariri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بازشناسی الگو Pattern Recognition 2. اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی، و آزمایشگاه اندازه گیری3. مدارهای الکتریکی و مدارهای الکترونیک 1و 34. پردازش رقمی تصاویر، ماشین بینایی، 5. شبکه های عصبی، مجموعه ها و سیستمهای فازی، 6. زبان تخصصی پیشرفته، روش تحقیق و روش تحقیق پیشرفته، برای کارشناسی ارشد و دکتری7. الکترونیک دیجیتال،