خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12997   بروزرسانی: 30-03-1402

Mahdi Hariri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
14 سید مجید موسوی شهريور  1398برق- الکترونیک مقایسه و تحلیل خطای گذرا در SRAM طراحی شده با FinFET، CNTFET و GNRFET در تکنولوژی زیر 14 نانومتر   استاد راهنما
13 فهیمه حکیمی بهمن  1394کامپیوتر نرم افزار شناسایی جعل پیوندی در تصویر با بکارگیری تبدیل ویولت و طبقه¬بند ماشین بردار پشتیبان   استاد راهنما
12 الهام محبیان بهمن  1394کامپیوتر نرم افزار تشخیص جعل copy-move در تصاویر دیجیتال با استفاده از مقادیر ويژه ی ضرایب تبدیل کسینوسی گسسته   استاد راهنما
11 الهام حریری دي  1394کامپیوتر نرم افزار تشخیص اسکناس معیوب فارسی با استخراج مشخصات بافت تصویر   استاد راهنما
10 سمیرا محمدی شهريور  1394کامپیوتر نرم افزار تشخیص اصالت اثر انگشت با روشهای نرم¬افزاری مبتنی بر بافت اثر انگشت   استاد راهنما
9 محمد مرادی شهريور  1394کامپیوتر نرم افزار بهینه ساز ی پارامترهای شبکه عصبی سلولی با الگوریتم انبوه ذرات شتاب یافته در تشخیص لبه تصاویر پزشکی نویزی   استاد راهنما
8 یوسف نصیری شهريور  1394کامپیوتر نرم افزار ارائه یک سیستم هوشمند دقیق برای جداسازی تصاویر ماموگرافی بر اساس تبدیل موجک و تبدیل کانتورلت   استاد راهنما
7 الهه شهیدی ارقینی شهريور  1393کامپیوتر مقاوم سازی سیستم های تصدیق هویت بیومتریک دووجهی در برابر تهاجم جعل ویژگی   استاد راهنما
6 اصغر رجبی خرداد  1393برق- الکترونیک حذف نویز از تصویر به روش آستانه گذاری تطبیقی موجک   استاد راهنما
5 فریناز توفیقی بهمن  1394کامپیوتر نرم افزار بخشبندی خودکار و استخراج ویژگی های مقاوم تصاویر عنبیه چشم با استفاده از مدل ویژگی SIFT   استاد راهنما
4 طاها مقدم خرداد  1395کامپیوتر نرم افزار بهبود اطلاعات تصاویر CT و MRI با ادغام تصاویر براساس موجک چندگانه آلپرت   استاد راهنما
3 امید اسدی سفیدخانی در حال انجامکامپیوتر نرم افزار تطابق تصاویر استریو به روش محلی بر اساس روش تغییریافته چرخش 45درجه ناحیه پیکسلی   استاد راهنما
2 سعید رحمانی شهريور  1395کامپیوتر ردیابی و تعیین موقعیت هواپیما در تصاویر ویدئویی با استفاده از الگوریتم تخمین زننده¬ی ویژگیKLT   استاد راهنما
1 فرناز آرست شهريور  1395کامپیوتر نرم افزار پردازش سیگنال حیاتی و تشخیص سیگنال ضربان قلب جنین ازروی سیگنال NST   استاد راهنما