خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12221   بروزرسانی: 30-03-1402

Mahdi Hariri

مینا رسولی، مهدی حریری  
معرفی سیستم هوشمند براي انطباق تصاویر بر اساس تبدیل RANSAC
چکيده


انطباق تصویر به معنی همتراز کردن دو تصویر مرجع و حس شده جهت کاربردهایی چون شناسایی تغییرات دو تصویر در زمان هایمختلف است یکی از روش های مهم انطباق تصویر، استفاده از ویژگی های SIFT می باشد. یکی از روش های کارا در کاهش تعداد تطبیق هاینادرست روش SIFT ، استفاده از الگوریتم RANSAC می باشد. یکی از مهمترین نقاط ضعف این روش، ثابت بودن مقدار آستانه الگوریتم استکه به صورت تجربی مشخص می شود. در این مقاله، روش جدیدی پیشنهاد شده است که مقدار آستانه در الگوریتم RANSAC براساسمیانگین فاصله بین مدل تبدیل و نقاط تطبیق به صورت وفقی محاسبه شده است. نتایج آزمایش ها، از کارایی روش پیشنهادی در مقایسه روشکلاسیک RANSAC خبر می دهد.