خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24180   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

مهدی دوستکامیان - دکتر سید حسین میرموسوی
بررسي و تحليل خوشه هاي آستانه بارشهاي شديد ايران
Investigation and analysis of clusters of heavy precipitation threshold in Iran
چکيده


هدف از اين مطالعه تحليل نواحي آستانه­هاي بارش شديد ايران مي باشد. بدين منظور، داده­هاي بارش روزانه، طي سال هاي 1390-1340، از پايگاه داده­اي اسفزاري استخراج گرديده است. در ادامه، به منظور تعيين آستانه بارش شديد، از صدك 95 استفاده شده است. به منطور بررسي و ناحيه بندي آستانه­ها از تحليل خوشه­اي و براي استخراج چرخه­هاي آستانه­ها از تحليل همساز­ها بهره گرفته شده است. با اجراي تحليل خوشه­اي بر روي آستانه هاي بارش شديد چهار ناحيه به شرح زير مشخص شد: ناحيه با آستانه بارش­هاي شديد زياد و ضريب تغييرات زياد (ناحيه اول)، ناحيه با آستانه بارش شديد متوسط و ضريب تغييرات متوسط (ناحيه دوم)، ناحيه با آستانه بارش شديد بسيار زياد و ضريب تغييرات بسيار كم (ناحيه ي سوم) و ناحيه با آستانه بارش شديد بسيار كم و ضريب تغييرات بسيار زياد (ناحيه چهارم). در بين نواحي ياده شده ناحيه سوم يعني كرانه­هاي ساحلي درياي خزر داراي بالاترين آستانه بارش­هاي شديد بوده است اين درحالي مي باشد كه بخش هاي زيادي از نواحي مركزي ايران از آستانه بارش­هاي شديد پايين برخوردار بوده است. نتايج حاصل از تحليل چرخه­ها در هر چهار ناحيه بيانگر اين است كه بجز در ناحيه ي سوم كه چرخه ي ميان مدت حاكم بوده است در ساير نواحي چرخه هاي كوتاه مدت بر آستانه ي بارش شديد ايران حاكم است.