خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26128   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مخاطرات اقلیمی2. آب و هوای ایران3. آب و هواشناسی دینامیک4. تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی5. مخاطرات طبیعی6. اقلیم شناسی سینوپتیک7. مبانی اقلیم شناسی